D��tsk�� pokoj | sedac�� soupravy a n��bytek | z��v��sn�� k��esla a s��t��: